top of page
  • Styret

Innkalling til årsmøte 12.2.20


Det innkalles herved til årsmøte i Solum Golfklubb, onsdag 12. februar, kl. 19.00 i kafeteriaen på Solum Golfbane.

Dagsorden:

1) Godkjenne de stemmeberettigede på årsmøtet 2) Godkjenne innkalling og dagsorden 3) Valg av møteleder og referent 4) Valg av to representanter til å underskrive protokollen 5) Behandle årsberetning for år 2019 6) Behandle regnskap for år 2019 7) Fastsette medlemskontingent for år 2020 8) Behandle innkomne saker 9) Valg i henhold til vedtektene 10) Behandle budsjett for år 2020

Saker som ønskes behandlet under punkt 8 må være styret v/leder i hende senest mandag 3. februar.

Årsrapporter, regnskap og innkomne forslag vil bli publisert på klubbens nettsider ca. en uke før årsmøtet.

Medlemsmøte

Etter årsmøtesakene denne kvelden håper vi på å få tid til et kort medlemsmøte med litt informasjon om det nye handicapsystemet- og revisjonen som vil skje i månedsskiftet februar/mars, i tillegg til litt om aktiviteter kommende sesong.

Vel møtt !

For styret i Solum GK Jan Gunhildstad Leder Tlf. : 95704328, mail jog@atenti.no

101 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page